سیستم های قدرت نوشته های

محاسبات جریان اتصال کوتاه متقارن

محاسبات جریان اتصال کوتاه متقارن

یکی از مسایل مهم در سیستم های قدرت محاسبات مربوط به اتصال کوتاه می باشد.این محاسبات از آنجا اهمیت دارد که برای انتخاب کلیدهای قدرت باید قدرت اتصال کوتاه در شین مشخص باشد و یا برای تنظیم رله های ژنراتورهای سنکرون جریان اتصال کوتاه باید مشخص باشد.انواع اتصال کوتاه هایی که در سیستم اتفاق می افتد عبارت انداز:

استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

در سيستم قدرت بايد هميشه تعادل بين توليد و مصرف برقرار باشد در شرايط عادي وقتي بار سيستم تغيير مي­ كند گاورنر نيروگاه ها توليد را متناظر با بار تنظيم مي­ كنند ولي در برخي شرايط بر اثر حوادث مختلف مانند خروج نيروگاه يا خط پر ظرفيتي اختلاف فاحشي بين توليد و مصرف ايجاد مي­ شود كه خود باعث تغيير فركانس سيستم بيش از حد مجاز مي­ شود در چنين شرايطي گاورنر نيروگاه ها به­ عنوان تنظيم­ كننده ی پيوسته فركانس فرصت كافي جهت برگرداندن فركانس سيستم به محدوده مجاز را ندارد. لذا بايستي از روشهاي گسسته و سريعي همچون حذف بار استفاده نمود. یکی از بهترین روشها براي تأمين اين اهداف در سيستم نصب اسمارت مترها در بارها با رضایت مصرف کننده مي با­شد.

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

‌یکی از مسایل مهم در سیستم‌های قدرت محاسبه ی پخش بار می باشدکه این محاسبات برای حالت دائم و شبکه متقارن انجام می شود.برای هر شین چهار پارامتر مهم وجود دارد.

چهار پارامتر هر شین

  • اندازه ولتاژ |V|

  •  زاویه فاز δ

  • توان اکتیو P

  • توان راکتیو Q

محاسبه ی ماتریس امپدانس سیستم

محاسبه ی ماتریس امپدانس سیستم

امروزه سیستم قدرت دارای تعداد زیادی ژنراتور،ترانسفورماتور،خطوط انتقال و شین می باشد.لذا استفاده از برنامه های کامپیوتری برای محاسبات سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد.یکی از اصلی ترین محاسبات در سیستم قدرت محاسبه ی ماتریس امپدانس (Zbus)شبکه می باشد.این ماتریس را به دو روش می توان محاسبه کرد: