تست‌های موتور القایی

تست‌های موتور القایی

در این قسمت با ارئه یک مثال نحوه محاسبه پارامترهای موتور القایی توسط تست‌های موتور القایی شرح داده می شود. فرض کنید برای یک موتور القایی سه فاز 60Hz سیم پیچی شده با اتصال ستاره اطلاعات زیر داده شده است:

tests

بطور کلی سه نوع تست بر روی موتور القایی برای اندازه گیری پارامترهای آن انجام می شود که عبارت اند از:

  • تست DC
  • تست بی باری (No Load Test)
  • تست روتور قفل (Blocked-Rotor Test)

تست DC

:در تست DC با اتصال ولتاژ DC به پایانه های استاتور و اندازه گیری جریان میزان مقاومت هر فاز محاسبه می شود. نحوه اتصالات این تست بصورت زیر است:

DC Test

توجه کنید که مقدار مقاومت هر فاز با توجه به اتصال سیم پیچی موتور بصورت زیر می باشد:

IM-6
چون اتصال ستاره است پس داریم:

IM-7

مقدار مقاومت هر فاز ممکن است بخاطر اثر پوستی میزان مقاومت را در ضریبی بین 1.1تا1.2 ضرب کنند.

تست بی باری (No Load Test)

تست بی باری مانند تست مدار باز ترانسفورماتور است که استاتور مطابق شکل زیر به منبع سه فاز متصل شده و موتور را بدون بار (لغزش تقریباً برابر صفر) راه اندازی کرده و مقادیر ولتاژ و جریان و توان را قرائت می کنیم:

Blocked Rotor Test

در این تست توان ورودی مجموع تلفات اهمی، تلفات هسته و تلفات چرخشی می باشد. تلفات اهمی استاتور از رابطه زیر محاسبه می شود:

IM-8
بنابراین تلفات چرخشی و هسته بصورت زیر قابل محاسبه است:

IM-9
در این تست چون لغزش برابر صفر است پس شاخه روتور امپدانس خیلی بزرگتری نسبت به شاخه مغناطیس کنندگی می باشد. بنابراین از شاخه روتور صرف نظر کرده و محاسبات بصورت زیر انجام می شود:

IM-10

تست روتور قفل (Blocked-Rotor Test)

تست روتور قفل مانند تست اتصال کوتاه ترانسفورماتور می باشد. در این تست، روتور را با وسیله ای قفل کرده و اجازه حرکت به آن داده نمی شود و سپس موتور را به منبع سه فاز متصل می کنیم. فرکانس منبع معمولاً کمتر از مقدار نامی موتور است چون مقاومت روتور در فرکانس های مختلف متفاوت است پس باید فرکانس منبع طوری باشد که فرکانس القاء شده در روتور فرکانس نامی روتور در حالت کار موتور باشد.
در این تست چون لغزش برابر یک است پس امپدانس شاخه روتور خیلی کوچکتر از امپدانس شاخه مغناطیس کنندگی است پس می توان از شاخه مغناطیس کنندگی صرف نظر کرد. پس داریم:

IM-11
اندازه امپدانس ورودی بصورت زیر محاسبه می شود:

IM-12
پس با استفاده از رابطه بالا می توان نوشت:

IM-13
همان طور که مشخص است با این تست ها نمی توان مقدار دقیق هر یک از راکتانس های نشتی را بدست آورد ولی انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (NEMA) مقادیر زیر را برای موتورهای مختلف پیشنهاد کرده است:

NEMA-Type
چون موتور سیم پیچی است پس داریم:

IM-14
پس پارامترهای موتور بصورت زیر محاسبه شدند:

IM-15IM-14

8 Comments

محمد عوض نسب

درباره7 سال ago

اگر یکموتور سه فاز داشته باشیم و این موتور تازه تعمیر باشد و شش سر کلافها بدون هیچ علامت و نشانی داشته باشیم .چگونه میتونیم سر و ته کلافها رو پیدا کرد؟با رعایت جدا بودن سرهای کلاف وته کلاف از همدیگه.

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

شما ابتدا باید توسط اهم متر دو به دو سرها را چک کنید.هر دو سری که به هم راه دادند(مقاومت آنها کم بود) متعلق به یک کلاف می باشند.حال سرهای موتور را از یک تا ۶ شماره گذاری می کنیم.از سه سیم پیچ مشخص شده دو سر یکی از آنها مثلاً ۱-۵ را به دلخواه با u,x مشخص می کنیم و سپس سر هر یک از دو فاز دیگر مثلاً ۴و۶ را با x اتصال می دهیم.اگر سیم پیچ u-x را با ولتاژ متناوب مثلاً ۵۰ ولت تغذیه کنیم در سیم پیچی ۳-۴ و ۲-۶ نصف ولتاژ تغذیه القا می شود.اگر اختلاف ولتاژ بین ۱-۲ و ۱-۳ حدود۱٫۵ برابر ولتاژ تغذیه بود اتصال صحیح است و اختلاف ولتاژ بین ۲-۳ صفر خواهد بود.بنابراین شماره ۳ را با w و۲ را با v و۴ را باz و ۶ را با y مشخص می کنیم.اگر اختلاف ولتاژ بین دو سر ۱-۳ از ولتاژ تغذیه کمتر بود ابتدا و انتهای ۳و۴ را با هم عوض می کنیم.

پاسخ

esmail

درباره7 سال ago

لطفا روش ازمایش مغناطیسی هسته در روتورهای قفسه ای را شرح دهید

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

این تست از تست های اصلی موتور القایی نیست و برای اطلاعات بیشتر باید به مراجع خارجی مراجعه کنید.

پاسخ

یونس

درباره6 سال ago

برای یدست آوردن Rcیا تلفات هسته چه آزمایشی هست

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

از تست بی باری مقدار تلفات هسته را می توان محاسبه نمود. با داشتن تلفات هسته و ولتاژ ورودی از رابطه زیر می توان مقدار مقاومت Rc را محاسبه کرد:

Rc=V^2/P

پاسخ

مهدوی

درباره4 سال ago

با سلام پارامتر های کامل جهت تست یک موتور طراحی شده چیست؟

پاسخ

Admin

درباره4 سال ago

موتور القایی تست های مختلفی دارد که مهمترین آنها بدست آوردن پارامترهای مدار معادل آن می باشد.

پاسخ

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked