اتصال کوتاه سه فاز نوشته های

معادلات حالت ماشین سنکرون

معادلات حالت ماشین سنکرون

در این مقاله به بررسی معادلات حالت ماشین سنکرون می پردازیم پس با ما همراه باشید.

همان طور که اشاره شد برای بررسی رفتار ژنراتور سنکرون استفاده از مدل ساده (مدل حالت دائمی) کارآمد نیست بنابراین معادلات آن را در دستگاه dq بدست آوردیم. حال برای شبیه سازی معادلات باید آنها را بصورت معادلات حالت تبدیل کنیم:

IM State Space Equation (1) معادلات حالت ماشین سنکرون

محاسبات جریان اتصال کوتاه متقارن

محاسبات جریان اتصال کوتاه متقارن

یکی از مسایل مهم در سیستم های قدرت محاسبات مربوط به اتصال کوتاه می باشد.این محاسبات از آنجا اهمیت دارد که برای انتخاب کلیدهای قدرت باید قدرت اتصال کوتاه در شین مشخص باشد و یا برای تنظیم رله های ژنراتورهای سنکرون جریان اتصال کوتاه باید مشخص باشد.انواع اتصال کوتاه هایی که در سیستم اتفاق می افتد عبارت انداز: