روشهای اندازه گیری موقعیت و سرعت موتور

روشهای اندازه گیری موقعیت و سرعت موتور

در این مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری موقعیت و سرعت موتور می پردازیم. موقعیت و سرعت موتور را با سه وسیله می توان اندازه گیری کرد:

  • استفاده از تاکو ژنراتور (Tacho-Generator)

  • استفاده از انکودر (Encoder)

  • استفاده از تحلیلگر (Resolver)

کنترل کننده PID دیجیتال

کنترل کننده PID دیجیتال

در كنترل كننده هاي مدرن صنعتي و همچنين بلوكهاي PID مربوط به PLC های مختلف ‫صنعتي اين كنترل كننده بصورت ديجيتال پياده سازي مي شود. البته قدرت پياده سازي ‫ميكروپروسسوري به كنترل كننده PID محدود نشده و انواع ديگر كنترل كننده هاي خطي و ‫غيرخطي را مي توان توسط ميكروپروسسور پياده سازي نمود.در اينجا بصورت مقدماتي ‫مباحث گسسته سازي كنترل كننده ها بيان گرديده و محور بحث را بر روي كنترل كننده PID قرار مي دهيم.

کنترل کننده PID

کنترل کننده PID

در بسياري از فرآيندهاي صنعتي از كنترل كننده تناسبي ‪ P‬ يا تناسبي مشتق گير ‪ ،PD‬تناسبي‬‫انتگرال گير ‪ PI‬ و يا كنترل كننده تناسبي– مشتق گير– انتگرال گير ‪ ،PID‬به عنوان ساختار‬‫اصلي كنترل كننده استفاده مي شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫هدف از استفاده از حلقه فيدبك و كنترل كننده را می توان بصورت زير خلاصه کرد:

ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

با اختراع ماشین بخار در قرن 18 میلادی،انقلاب صنعتی نیز آغاز شد.نیاز به مبدل های انرژی همچون ماشین روز به روز افزایش می یافت.با اختراع ماشینهای الکتریکی در قرن 19 و با توجه به بازده پایین ماشین بخار که حدود 40 درصد بود،استفاده از ماشین های الکتریکی در مدت زمان کمی فراگیر شد.

ویژگی هایی که باعث برتری ماشین های الکتریکی نسبت به ماشین بخار شدند،عبارت اند از: